یکی از جذاب ترین سرویس هایی که میشود در جهت تکمیل ابزار های مانیتورینگ استفاده کرد، قطعا سرویس Prometheus Anomaly Detector است . ماهیت این سرویس تشخیص موارد ناهنجاری ( Anomaly ) بر اساس دیتا Prometheus است . شاید به این موضوع فکر کنین که استفاده از این سرویس چه مزیت خواهد داشت، در جواب این موضوع می توان گفت این سرویس به تیم NOC – DevOps کمک میکند که